مرتضی مهرابی

جلسه معارفه دوره سئو

جلسه 1

جلسه اول دوره سئو را اختصاص می دهیم به معرفی دوره و روندی که در طی این دوره خواهیم داشت. از جلسات بعدی به تعریف سئو و مفاهیم آن میپردازیم. میتوانید از مشاهده این جلسه صرف نظر نمایید.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.