مرتضی مهرابی

ترتیب عنوان ها در مقاله برای سئو

جلسه 23

در این مقاله به بررسی ترتیب عنوان ها در مقاله در ساختار سایت جهت دستیابی به سئو بهتر می پردازیم. بعد از مشاهده این جلسه ترتیب استفاده از h1 تا h6 که از تگ های عنوان هستند را فرا می گیرید.

همانطور که در فیلم مطرح شد، عنوان های باید به صورت مرحله ای و زیر مجموعه ای در صفحه و متن (با منطق درست) استفاده شوند.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.